Privacy wetgeving

Cumlaude Retraites valt onder de handelsnaam Cumlaude Travel. Cumlaude Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.cumlaudetravelretraites.nl
info@cumlaudetravel.nl

Claudia Bottinga is de Functionaris Gegevensbescherming van Cumlaude Travel zij is te bereiken via info@cumlaudetravel.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Cumlaude Travel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- De overeengekomen opdracht – Administratieve doeleinden- Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten- Om goederen en diensten bij u af te leveren- Cumlaude Travel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cumlaude Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:Voornaam;Tussenvoegsel;Achternaam;Geboortedatum;(Zakelijk) Telefoonnummer;(Zakelijk) E-mailadres;Geslacht;Thuisblijver naam en telefoonnummers;Type reisdocument;Geldigheidsdata reisdocumentGeboorteplaats;Nationaliteit;Reisdocumentnummer;Uitgifteplaats reisdocument;Burgerservicenummer;Kopie reisdocument;Reisvoorkeuren;Overige voor de reservering noodzakelijke persoonlijke gegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Cumlaude Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Cumlaude Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: -Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;-Een formulier waarop u aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cumlaude Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam;Tussenvoegsel;Achternaam;E-mailadres; Uw persoonsgegevens worden door Cumlaude Travel veilig opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cumlaudetravel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cumlaude Travel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cumlaude Travel gebruikt alleen Google Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Google Analytics houdt bij hoe effectief onze Adwords-Advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn en hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google Analytics.  

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; – Alle personen die namens Cumlaude Travel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Cumlaude Travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@cumlaudetravel.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cumlaude Travel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cumlaudetravel.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Cumlaude Travel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons